Προειδοποίηση ασφάλειας: Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος μπορεί να προκύψει από την αχρήστευση ελαστικού ως αποτέλεσμα παράλειψης τήρησης των ακόλουθων πληροφοριών ασφάλειας και συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ένα ελαστικό υποβάλλεται σε ποικιλία διαφορετικών συνθηκών χρήσης και μπορεί να υποστεί βλάβη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτές οι βλάβες μπορούν να προκύψουν από τρυπήματα, χτυπήματα, κοψίματα κ.λπ.  Ζημιές στο ελαστικό μπορούν να μειώσουν την ακεραιότητα της κατασκευής του, από, για παράδειγμα:

·    Απώλεια αέρα με συνέπεια την χρήση του ελαστικού σε συνθήκες υπο-πίεσης που οδηγούν σε εσωτερική ζημιά της κατασκευής

·    Άμεση ζημιά στα συστατικά μέρη του ελαστικού όπως η γόμα και τα λινά

·    Την έκθεση των εσωτερικών υλικών στο εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα την αποσύνθεση, ή/και

·    Την έκθεση των εσωτερικών υλικών σε πεπιεσμένο αέρα (συμπίεση εσωτερικού σκελετού).

Για τους παραπάνω λόγους, τα ελαστικά πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον καταναλωτή. Έλεγχος των ελαστικών πρέπει επίσης να ενσωματώνεται στις διαδικασίες ρουτίνας για τον  έλεγχο και τη συντήρηση του οχήματος. Εάν διαπιστωθούν ή υποψιαστούν ζημιές στα ελαστικά, θα πρέπει να αξιολογηθούν άμεσα και προσεκτικά από εκπαιδευμένο ειδικό ελαστικών.

Ο καταναλωτής δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζει μόνος του ένα χαλασμένο ελαστικό. Μόνο ένας εκπαιδευμένος ειδικός ελαστικών, ο οποίος  κατόπιν μιας πλήρους και περιεκτικής εξέτασης του ελαστικού, μπορεί να αξιολογήσει και να αποφασίσει εάν το συγκεκριμένο ελαστικό πρέπει να επισκευαστεί ή να αποσυρθεί από τη χρήση. Σε αυτήν την αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλήρες ιστορικό του ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης αέρα, του φορτίου, των συνθηκών χρήσης,  κ.λπ. Εάν ο ειδικός των ελαστικών αποφασίσει να επισκευάσει το ελαστικό, θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά όλα τα κατάλληλα εθνικά πρότυπα επισκευής ελαστικών της βιομηχανίας σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και επισκευής των ελαστικών. Οι εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες για τις αποφάσεις του ειδικού ή για το επισκευασμένο ελαστικό.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ runflat:  Ακόμη και ένας εκπαιδευμένος ειδικός ελαστικών μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσει τυχών εσωτερικές ζημιές σε ένα αυτοϋποστηριζόμενο runflat ελαστικό, ως αποτέλεσμα οδήγησης με το ελαστικό σε κατάσταση υπο-πίεσης ή  μηδενικής πίεσης αέρα. Μια τέτοια ζημιά μπορεί να μην είναι ορατή στην εσωτερική επιφάνεια ή στο πλευρικό τοίχωμα, που καθιστά την αδυναμία καθορισμού της καταλληλότητας επισκευής του ελαστικού. Οι εταιρείες ελαστικών δεν συνιστούν καμία επισκευή σε runflat ελαστικά.

Πηγή Continental